26 Şubat 2017 Pazar

Uzunçayır peron alanı hizmete girdi
Firma Detayı
FİRMA EKLE ANA SAYFA

İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Sektör FAYDALI SİTELER
İlan Tarihi 5 yıl önce
Firma No 8019
Telefon (0212) 455 38 88
Faks (0212) 455 38 50
Web http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Birimler/KentselDonusumMd/Pages/AnaSayfa.aspx
Adres Gençtürk Caddesi Ağa Yokuşu Sokak, No:27 Laleli/Fatih
İl - İlçe istanbul / İstanbul
Gösterim Sayısı 736
Firma Detayı
İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Birim Adı: 
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Telefon:
(0212) 455 38 88

Santral:
(0212) 455 38 50

Faks:
(0212) 449 51 89

Adres:
Gençtürk Caddesi  Ağa Yokuşu Sokak, No:27 Laleli/Fatih İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM HARİTASI İÇİN TIKLA

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTEK, ŞİKAYET, ÖNERİ İÇİN TIKLA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI (*)
Yerleşmeler
ve
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde : 1    Bu yönetmelik Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün görev-yetki-sorumluluk ve çalışma esaslarını kapsayacak şekilde tanzim edilmiştir.
Dipnot (*) : 14/06/2006 tarih ve 1038 sayılı Meclis Kararı ile Daire Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Müdürlük ismi ise Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Yeni Yönetmelik tasarısı hazırlanmaktadır.
    3030 Sayılı Yasa kapsamında; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yetki sınırları içerisinde depreme hazırlık sürecinin ve Deprem Master Planının 1/50.000 ölçekli metropoliten alan  Nazım Planının, Vizyon ve 2023 perspektifinin gerektirdiği Yeni Yerleşmelerin, Dönüşümlerin Kentsel Yapılanmanın her ölçekte sağlanması, İskan ve Konutla ilgili Belediye program, proje, yatırım ve uygulamaları, alan genelinde Mekansal Gelişme Perspektifinin Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeleri dikkate alarak takibi, Kentsel Gelişimin sağlanması ile  Kentsel ve Bölgesel Gelişme-Kapasite artırımı, sürdürülebilir Kentsel ve Bölgesel Yapılanma, Vizyon, Programlar, Stratejik Öncelikler, Konutlar, Yeni Şehirler-Kırsal ve Kentsel ( Ekolojik ) Yerleşmeler, Mekansal Dönüşümler vs. uzun perspektif içersinde gerçekleştirilmesini takip etmek, metropolün öncü rolü gereği uyum programlarını ve dünya metropolleriyle yarışma potansiyelini harekete geçirerek sağlamak, Kaynak ve Model araştırmak, güvenli ve sürdürülebilir kentsel kalitesinin tesisi ile uygar kent ve uygar kentli vizyonu kapsamında İstanbul’un evrensel düzeyde taşıdığı tarihi, kültürel, doğal öz değerlerine sahip çıkarak; tarihi kültürel kimliği ile özdeş, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir dünya kenti statüsü kazandırmak, kentsel gelişim, çevre ve tarihi dokuyu çok yönlü katkı destek ve katılımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılmak gibi konular ile 1580 Sayılı Yasanın 5656 Yasayla öngörülen değişiklikle Belediyeye yüklediği görevlerin gerçekleştirilmesi hususları Müdürlük amacı ve kapsamını belirler.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yerleşmeler
ve
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü


BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER


Kuruluş ve Hukuki Dayanak

Madde : 2    1580 Sayılı Belediye Kanunu’na ek 5656 Sayılı yasa ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.1992 tarih ve 1164 Sayılı kararı ile Yeni Yerleşmeler Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Ekim 1994 tarihinde Koordinatörlük Yeni Yerleşmeler Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. Müdürlük 19.04.2001 tarihinde Kentsel Dönüşüm ve Yeni Yerleşmeler Müdürlüğü adını almıştır.
    3030 Sayılı Kanun ve Mer’i mevzuatın Belediyeye; Müdürlük amacını, gerçekleştirmek için sağladığı görev yetki ve sorumluluklar Müdürlüğün kuruluş ve hukukî dayanağı olacaktır.
    Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı’na bağlı olarak bu yönetmelik çerçevesinde faaliyetini sürdürür.


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yerleşmeler
ve
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü


BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER


Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde : 3    İş bu yönetmelikte yer alan

a)    “Belediye” kavramı; İstanbul Büyükşehir Belediyesini,
b)    “Daire Başkanlığı” kavramı; Emlak İstimlak Daire Başkınlığını,
c)    “Müdürlük” kavramı; Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü,
d)    “İŞAT” kavramı; farklı disiplinlerin bir arada  yeralacağı Müdürlük çalışmalarının; sürdürüleceği İstanbul Şehircilik Atölyesini
e)    “Döner Sermaye” kavramı; 5656 Sayılı Yasa değişikliğine uygun Sayıştay’dan izin alınmak suretiyle Belediye Meclisinden onaylanacak yönetmelik ile kurulacak döner sermayeyi,
f)    “Mer’i Mevzuat” kavramı; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görev yetki ve sorumluluklarını tanımlayan yürürlükteki tüm yasaları
g)    “Altlık” kavramı; her ölçek Nazım İmar Planına veri teşkil etmek üzere Belediye adına öncelikli değerlendirmek ve neticelendirmek üzere hazırlanan veri niteliğindeki her türlü analitik çalışmalarla-sentezler-plan-program-proje, istatistiki, sosyal, teknik ve ekonomik çalışmalar bütününü kapsamaktadır.İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yerleşmeler
ve
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü


İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUKLARMadde : 4    Müdürlüğün genel olarak görevleri şunlardır :

1-    07.06.1996 tarih ve 546 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerindeki müdürlük Görevleri,
2-    Deprem Sürecinin gerektirdiği kentsel kamusal mekanların, kentsel yerleşmelerin ve yapı stokunun yeniden yapılandırılması,
3-    Deprem zorunluluğu ve master planı çerçevesinde Kentsel dönüşüm, dezentralizasyon çalışması ve uygulamaları,
4-    Metropoliten alan genelinde mekansal gelişme, kapasite artırımı, sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılanma,
5-    Uzun perspektifli vizyon 2023 proje ve programlarının hazırlanması, Belediye adına takibi,
6-    Çöküntü yada çarpık yapılaşmış alanların, Nazım Plan Eylem planlarıyla uyumlu rehabilitasyonu,
7-    Sürdürülebilir çevre, ekolojik yerleşmeler, ihtisas kentleri, koridor rehabilitasyonları ve özellikli kentsel mekanların sosyo-ekonomik yapılarının da dikkate alınarak yapılandırılması, Metropoliten alan Prestij omurgalarının tesisi,
8-    Güvenli ve sürdürülebilir yaşanılır mekanlar oluşturulması,
9-    Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan proje uygulama yapmak, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapılması,
10-    Avrupa Birliği uyum sürecini izlemek, Dünya perspektifinde yarışan kentler sürecinde İstanbul’a öncü rol kazandırma konularıyla ilgili çalışma ve programlar-yarışmalar Belediye adına programlar yürütülmesi,
11-    Müdürlük çalışmaları için Belediyenin ihtiyaç duyacağı fon-hibe-destek kredileri için ilgili mercilerin uygun formatlarında Belediye için başvuru dosya ve taleplerin oluşturulması ve takibi,
12-    Deprem master planının kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olanlarının plan – program – proje – uygulama süreçlerinde Belediyenin yapacağı tüm iş ve işlemleri, müşavirlik-hizmet alım, ihale işlemleri dahil  yapmak ve neticelendirmek.
13-    Kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak müşavirlik hizmet alım-uygulama-kontrollük iş ve işlemleri yapmak neticelendirmek,
14-    1580 Sayılı Yasanın 5656 yasa ile değişik şekliyle yasadaki Belediye görev ve hizmetlerini yürütmek için öngörülen ve Sayıştay’dan izin alınarak kurulacak döner sermayeyi yürütmek.
15-    Yatırım programlarında yer alan Müdürlük’le ilgili Faaliyetlerini uzun süreli takip ve sonuçlandırmak,
16-    Belediye gayri menkulleri ile gerek 4706 Sayılı Yasa kapsamında kalan ve gerekse Kamu İdarelerine ve Hazineye ait gayri menkullerin, Müdürlük faaliyetleriyle ilgili konularla, diğer ortak konuların gerçekleştirilmesi için yetkili Resmi Mercilerle protokoller yaparak, ortak programlar, yatırımlar, projeler, geliştirmek bu konularla ilgili Belediyenin yükümlülüklerin gerçekleştirilmesini, takip ve neticelendirmek.
17-    Müdürlük çalışmalarını İstanbul Şehircilik+ Atölyesini oluşturarak ( İŞAT ) sürdürür. Atölyede değişik disiplinlerin bir arada ekip çalışması yapabilmesini sağlamak.
18-    Planlama-Ulaşım birimleri ile Belediyenin diğer yetkili birimlerine öncelikli değerlendirme ve neticelendirme yapmaları için müdürlük faaliyet konularıyla ilgili gereken altlıkları hazırlayarak, hazırlatarak göndermek.
19-    “Faaliyet konularıyla ilgili Plan, Mevzi Plan ve İmar Tadilat Planlarını hazırlayarak veya hazırlatarak acil ve öncelikli incelenmek ve neticelendirmek  üzere Planlama dairesine teklif önceliği olarak sunmak.”
20-    Aciliyet arz eden hallerde Müdürlük Amacı doğrultusunda stratejileri koymak-yapılacak eylem planlarını saptamak-hedef ve ilkeleri belirlemek-öncelikli ve acil proje geliştirme alanlarını saptamak, geliştirilmesi veya kentsel dönüşüm öncelik arz eden proje alanları için her ölçekte EŞ-ZAMANLI plan-proje-detay ve uygulama çalışmalarını Belediye yetkisini kullanarak hazırlamak veya hazırlatmak, hayata geçinceye kadar takip etmek ve neticelendirmek.
21-    Faaliyet konularıyla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları ile diğer dış yetkili dairelerle gerekli yazışmaları Belediye adına yapmak.
   

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yerleşmeler
 ve
Kentsel Dönüşüm MüdürlüğüİKİNCİ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUKLAR


Müdürlüğün Sorumluluğu
Madde : 5    Müdürlük Faaliyetleriyle ilgili Belediye çalışma ve programlarını, yönetmelik çerçevesinde yürütmekten sorumludur.


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yerleşmeler
 ve
Kentsel Dönüşüm MüdürlüğüİKİNCİ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUKLAR


İç Bünyede Görev ve Sorumluluklar
Madde : 6    Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları.


Görevleri     :   

1-    Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirir.
2-    Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlar, programlar hazırlar.
3-    Müdürlüğüne bağlı Müdür Yardımcılarını ve bu yardımcılarla diğer birimler arasında uyumlu haberleşme ve işbirliğini kurar, bu düzenin aksamaması için süreli ve sürekli denetlemeler yapar.
4-    Yapılacak işlerin süre, nitelik ve nicelik bakımlarından etkinliğini arttırıcı araştırmalar yaptırır, işlerin aksatılmadan yerine getirilmesi için gerekli tedbiri alır. Yetkisini aşan hususları bağlı bulunduğu Daire Başkanına önerir.
5-    Yürütülen çalışmalarla ilgili birimlerin, personelinin bu çalışmaları yapabilmeleri ve bunun sonuçlarından yararlanabilmeleri için eğitsel çaba harcar, eğitim ihtiyacını tespit ederek üst makama önerir. Faaliyet konularıyla ilgili meslek içi eğitim çalışmalarını yürütür.
6-    Müdürlük ile ilgili tüm hizmetleri Belediye Adına takip ve kontrol eder, sonuçlandırır.
7-    1580 Sayılı Yasanın 5656 Sayı Yasayla getirilen Belediye görev ve hizmetlerini ve Büyükşehir Belediye için öngördüğü döner sermaye yönetimini meclisin öngördüğü yönetmelikle ve Sayıştay’ın belirleyeceği esaslar göre üstlenir.
8-    Müdürlüğünün kadro durumunu mevcut ve mutasavver çalışma, program ve projeler dikkate alarak belirler.
9-    Belediyece verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirir.
10-    Müdürlüğün görev ve sorumluklarını üstlenir, bunları yürütmekle sorumlu ve görevlidir.

Yetkileri     :
   
1-    Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapma rastlayacağı aksaklıkları giderme,
2-    Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan hususlarda Belediyeye önerilerde bulunma,
3-    İş ilişkilerde bulunduğu birimlerle haberleşme, bilgi, belge toplama ve müşterek çalışmalardaki hata ve eksiklikleri giderme,
4-    Aygıtlarla ilgili koruyucu güvenlik önlemleri alma,
5-    Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda 1.Derece imza,
6-    Disiplin amiri olarak, personeline disiplin yönetmeliğinin ön gördüğü disiplin cezalarını verme,
7-    Müdürlüğüne bağlı personele tezkiye, özür izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme; ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işleri için bağlı bulunduğu Başkanlığa öneride bulunma,
8-    Belediyece verilecek diğer yetkiler.


Sorumlulukları :

        Kurum mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden; yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmamasından Belediyeye karşı sorumludur.


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yerleşmeler
ve
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü


İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUKLARİç Bünyede Görev ve Sorumluluklar

Madde : 7    Müdür Yardımcılarının ( İdari ve Teknik ) görev yetki ve sorumlulukları


Görevleri    :

1-    Müdürlükçe verilen görevleri yerine getirirler.
2-    Kendilerine bağlı ünitelerin yasalar, emir, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en randımanlı bir şekilde çalışmasını sağlarlar.
3-    Yapılacak işlerin aksatılmadan yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alırlar, yetkilerini aşan hususlar, da Müdürlük makamına önerirler.
4-    İlgili şefliklerin çalışmalarını devamlı surette zaman kaybına sebep vermeden takip ve kontrol ederler.
5-    Denetimler esnasında tutulan raporları anında Müdürlük makamına arz ederler.
6-    Gerekli gördüğü hususlarda Müdürlü’ğe arz edilmek üzere raporlar tanzim ederler.
7-    Kendilerine bağlı memur ve işçi personelin günlük yoklamasını yapar, izin istirahat gibi durumlarını takip ederler.
8-    Müdürlüğe bağlı araç-gereç ve malzemelerden kendi birimlerine verilenlerin, bakım onarım ve denetiminden sorumludurlar.
9-    Birimlerindeki araçların sarf malzemelerinin takip ve kontrolünü yaparlar.

Yetkileri    :


1-    Müdürlükçe kendilerine bağlanan üniteleri denetleme ve rastlayacağı aksaklıkları giderme,
2-    Görevlerini yerine getirirken yetkisini aşan hususlarda Müdürlüğe önerilerde bulunma,
3-    Birimlerle müşterek çalışmalardaki hata ve eksikleri giderme,
4-    Ünitelerine bağlı her türlü demirbaş alet, edavat vs. ile ilgili koruyucu güvenlik önlemleri alma,
5-    Müdürlükçe verilecek diğer yetkiler.


Sorumlulukları :


        Kurum mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından Müdürlüğe karşı sorumludurlar.


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yerleşmeler
 ve
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü


İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUKLAR


İç Bünyede Görev ve Sorumluluklar


Madde : 8    Şef, Memur ve Odacıların Görevleri

Şef :   

    Müdür ve  ilgili Müdür Yardımcısının direktifleri doğrultusunda Müdürlük görevlerinin yürütülmesi ve memurların düzenli, tertipli çalışmasını sağlamakla görevlidir. Memurlar tarafından yapılan işleri kontrol eder, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar.


Çeşitli Ünvanlardaki Memur ve İşçi Personel :


    Üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidirler.


Memur ve İşçi Odacılar :


    Müdürlük oda ve eşyalarının temizliğini yapmak, fiziki düzenini korumak, birimler arasında evrak intikalini sağlamak ve üstlerinin verdiği diğer görevleri tam ve zamanında yapmakla görevlidirler.İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yerleşmeler
 ve
Kentsel Dönüşüm MüdürlüğüÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA ŞEKLİ VE İŞLEYİŞİ


Madde : 9   

    Müdürlüğe gelen yazıların tamamı gelen evrak kayıt defterine kaydedilir. Müdür veya Müdür Yardımcısı tarafından okunarak, ilgili şef veya şeflere havalesi yapılır. Şefler evrakı; evrakın acele, günlü gibi sürelerine, konusunun önemine ve elamanlarının kapasitesine göre kendi birimlerindeki raportörlere havale ederler. Evrakın gereği, raportörler tarafından cevaplandırılarak, yapılarak, yazılarak imzalara açılır.
    İmzaları tamamlanan evrak, çıkış kaydı ve numarası alarak işleme konulur, çıkışı yapılır.İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yerleşmeler
 ve
Kentsel Dönüşüm MüdürlüğüÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA ŞEKLİ VE İŞLEYİŞİ

Madde : 10

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arşiv Müdürlüğünün Dosya Tasnif Planı ve Evrak Saklama Planının uygulanması, diğer Müdürlüklerce 01.01.2000 tarihinde başlatılmış olup; aynı tarihte Müdürlüğümüzde de uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre :

Tutulan Dosyalar :

1-    Araştırma Planlama Koordinasyon
2-    Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
3-    Çevre
4-    Ekonomik Faaliyetler
5-    Emlak ve İnşaat
6-    Sağlık ve İlkyardım
7-    Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor
8-    Muhasebe
9-    Sosyal ve İdari İşler
10-Yönetim

Tutulan Defterler :

1-    Gelen Evrak Kayıt Defteri
2-    Giden Evrak Kayıt Defteri
3-    Gelen Evrak Zimmet Defteri
4-    Giden Evrak Zimmet Defteri
5-    Demirbaş DefteriİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yerleşmeler
 ve
Kentsel Dönüşüm MüdürlüğüDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLERMadde : 11

    Bu yönetmelik; Büyükşehir Belediye Meclisinde Kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.


Madde : 12

    Bu yönetmelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  tarafından yürütülür


*Bu yönetmelik   29.03.2002 tarih ve 73 No’lu Meclis Kararı ile onaylanmıştır.
*Bu yönetmelik 16.04.2002 tarihli 8376 sayılı ‘’Hürses’’gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
   
YAZARLAR Tümü
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

?Cumhurbaşkanı Kim Olsun İstersiniz

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
e-gazete
KARİKATÜR
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

ARŞİV
Forex -->

banner58

banner46